výpočtový program ETICalc dle ČSN 73 2902:2020

Nová verze výpočtového programu ETICalc od 26.4.2021.

V souvislosti s vydáním revize normy ČSN 73 2902 pro navrhování mechanického upevnění ETICS byly provedeny změny, úpravy a doplnění výpočtového programu pro navrhování mechanického upevnění ETICS.

Jednou z výrazných změn v normě je stanovení podmínek pro nezjednodušený výpočet mechanického upevnění ETICS a přesunutí vlastního zjednodušeného výpočtu do přílohy. Tato změna se ale v ETICalc nijak nepromítla, protože ten od samého počátku pracuje s nezjednodušeným výpočtem.

Další důležitou změnou je úprava terminologie u způsobu montáže s přídavným talířkem. Případ, kdy je použit prostorově tvarovaný široký talířek, tj. kdy se středová část talířku spolu s hmoždinkou zapouští do izolantu a je zakryta tepelněizolační zátkou a na povrchu izolantu zůstává část talířku v podobě mezikruží, je uveden jako povrchová montáž. Samotný talířek pro tento způsob montáže je nazván v souladu s normou jako prostorově tvarovaný široký talířek.

Zapuštěnou montáží se nazývá pouze případ, kdy je celý talířek hmoždinky umístěn pod úroveň povrchu tepelného izolantu.

Případ použití hmoždinek s talířkem ve tvaru spirály (propeleru) a jejich umístění v předepsané hloubce pod povrchem izolantu se nazývá speciální montáží.

Použití zapuštěné a speciální montáže je v případě mechanického upevnění tepelných izolantů z MW třídy TR10 při výpočtu v ETICalc podmíněno posouzením pevnosti nekotvené části izolantu na účinky zatížení větrem. Při zadání těchto způsobů montáže se, zejména u vyšších objektů případně objektů ve vyšší větrné oblasti a nižší kategorii terénu, může místo výsledku objevit hlášení, že pro uvedený způsob montáže nevyhovuje odolnost vnější části ETICS vůči zatížení větrem. V takovém případě bude nutné zvolit některou z variant povrchové montáže.

Pro tepelněizolační desky z MW třídy TR10 se normou doporučuje namísto zapuštěné montáže používat hmoždinky s prostorově tvarovanými širokými talířky.

Nově nastavené dílčí součinitele bezpečnosti pro montáž hmoždinky mohou v případě nižších charakteristických únosností generovat příznivější počty hmoždinek.

V případě kategorie podkladu A (beton) byly stanoveny dvě hodnoty dílčího součinitele bezpečnosti pro vytažení hmoždinky z podkladu, a to pro hutný beton tl. min. 100 mm a dále pro vnější betonovou vrstvu vrstveného dílce (moniérku).

U kategorie C (zdivo nebo dílce z dutinových prvků) byly stanoveny dvě hodnoty dílčího součinitele bezpečnosti pro zdivo z pálených zdicích prvků a pro zdivo z vápenopískových nebo z betonových zdicích prvků, přinášející příznivější hodnotu pro druhou skupinu dutinových zdících materiálů.

Návrh mechanického upevnění může být použit pro tepelněizolační desky z minerální vlny o deklarované pevnosti TR10-CS10/30 pro jednovrstvé desky a TR10-CS10/20 pro dvouvrstvé desky, pokud u těchto vnější zpevněná povrchová vrstva vykazuje min. CS10/40 a má jmenovitou tl. nejméně 15 mm (uvedené v současnosti odpovídá jedinému dvouvrstvému izolantu z MW na českém trhu).

Změnou prošel Protokol o stanovení počtu hmoždinek v ETICalc. Z nové verze protokolu byla odstraněna kolonka pro autorizační razítko a zůstalo pouze místo pro podpis osoby zodpovědné za výpočet. Tento podpis je, pro případ použití protokolu jako součásti stavební dokumentace, povinný.

 

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

1 min čtení

Dne 24.11.2022 proběhla členská schůze Cechu, konaná v Kongresovém centru Průhonice. Členská schůze zhodnotila výsledky hospodaření Cechu za období 01-09 r.2022.Velice kladně […]

Cech vydal nová technická pravidla TP CZB 01-2022 Hodnocení soudržnosti podkladu ETICS zkouškou přídržnosti lepicí hmoty. Jsou určena pracovníkům odpovědným za přípravu […]

1 min čtení

Dne 19.5.2022, v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida proběhlo  6. EVROPSKÉ ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE). Tato významná mezinárodní konference […]

Změna zákona č. 22/1997 Sb. zákonem č.526/2020 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2021, umožní zainteresovaným koncovým uživatelům bezplatný přístup k českým technickým normám a […]