CZB – organizace

V současné době CZB sdružuje zhruba 50 subjektů. CZB rozlišuje tři druhy členství – základní, přidružené a čestné.

Hlavní skupinu základního členství  tvoří výrobci  ETICS (v současnosti reprezentují více než  95 % produkce ETICS v ČR) a doplňují ji experti (energetičtí specialisté,projektanti, znalci) a realizátoři.

Přidružené členství představují výrobci součástí ETICS, což jsou výrobci tepelněizolačních materiálů, hmoždinek, lišt a další.

CZB využívá možnosti sdílení finančních prostředků na zkoušky a studie k aktuálním problémům. Díky příspěvkům členů lze realizovat náročnější projekty, které by jednotliví členové nemohli sami financovat včetně práce expertů z řad vlastních i externích.

CZB má své zástupce v mnoha důležitých skupinách a komisích zodpovědných za normy a předpisy související se zateplováním. Aktivně se podílí na neustálém vývoji tepelně-technických norem a energetických předpisů, požárních předpisů, předpisů pro ověřování ETICS a dalších.

CZB vytváří odborné materiály a pomůcky pro profesionály v oboru. Provádí také osvětu směrem k široké veřejnosti a představuje správné postupy pro kvalitní zateplení.

Snahou CZB je stát se vyhledávaným a uznávaným partnerem v oblasti zateplování budov.

Stanovy Cechu pro zateplování budov ČR, z.s. jsou k dispozici ve spolkovém rejstříku ve Sbírce listin.

Členství  v CZB

CZB pomáhá svým členům reagovat na neustálé změny v normách a předpisech. Jako aktivní člen v normalizačních komisích zná většinou dopředu znění důležitých dokumentů – díky tomu se členové mohou na nové podmínky včas připravit.

Zajímá mě členství v CZB