Kvalitativní třída A

Pro získání vyšší jistoty z hlediska zajištění funkčnosti a životnosti ETICS lze dávat do projektů a zadávacích podmínek požadavek na systém s osvědčením o kvalitativní třídě A.

Kritéria pro kvalitativní třídu A vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

ETICS a také vybrané součásti splňující požadavky kvalitativní třídy A poskytují větší jistotu pro dosažení předpokládané funkčnosti a životnosti. Splnění těchto požadavků svědčí také o tom, že výrobci ETICS a výrobci součástí věnují otázkám kvality a technické úrovně potřebnou pozornost.

Vymezení těchto požadavků je uvedeno v Technických pravidlech CZB – Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS).

Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A mohou získat jen ty ETICS, které splňují evropské technické požadavky, jsou s označením CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek a splňují stanovené požadavky pro tuto kvalitativní  třídu.

Osvědčení se vydává jednak pro ETICS jako celek a také pro  jednotlivé vybrané součásti ETICS – pro hmoždinky, tepelněizolační výrobky a skleněnou síťovinu.

Osvědčený systém je možné doplnit lištami s osvědčením o Kvalitativní třídě A.

Stanovené požadavky pro třídu A obsahují kromě požadavků na vlastnosti také požadavky na značení a technickou dokumentaci.

Do kvalitativní třídy A spadají jen ty ETICS a jejich vybrané součásti, které splní všechny výše uvedené požadavky a je pro ně Cechem pro zateplování budov vydáno Osvědčení o splnění požadavků pro tuto třídu.

Logo „Kvalitativní třída A“ je ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví.