Publikace

CZB vydává tištěné publikace pomáhající odborníkům i laikům s problematikou zateplování. Uvedené publikace lze objednat u tajemníka CZB.

Zásady řešení zateplení objektů pro navrhování a provádění ETICS ve smyslu ČSN 730810:2016

Publikace obsahuje textovou část, kde jsou uvedeny např. vybrané pojmy a definice, vymezení typů objektů z hlediska zásad řešení dle ČSN 73 0810, vymezení částí zateplovaných konstrukcí z hlediska požadavků ČSN 73 0810, vybrané požární charakteristiky stavebních výrobků, řešení vnějšího zateplení pomocí ETICS v místech předpokládaného možného působení účinků požáru ve smyslu ČSN 73 0810 atd. V grafické části jsou zpracována řešení např. oblasti založení vnějšího zateplení v oblasti stavebních a specifických otvorů atd. a to ve variantách v souladu se stanovenými požadavky požární bezpečnosti a také požadavky na provádění.

Znění publikace je odsouhlaseno PAVUS, a.s.

Publikaci je možné si prohlédnout zde.

Cena: 238,- Kč (včetně poštovného a DPH)


Technická pravidla CZB 01-2020 Detaily vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS)

Pravidla jsou určena pracovníkům v oblasti přípravy a provádění vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (výrobcům ETICS a jejich součástí, projektantům, zhotovitelům ETICS, stavebníkům, osobám vykonávající stavební, autorský či technický dozor), pracovníkům státní správy a pracovníkům Energetických konzultačních a informačních středisek a v neposlední řadě i uživatelům ETICS.

Pravidla jsou ke stažení zde


Evropské pokyny pro uplatnění ETICS

Publikace je zaměřena na:

 • systémovost ETICS
 • dodržování národních legislativních ustanovení a předpisů výrobce
 • přípravu pro provádění
 • zásady při provádění systému
 • projektování systému a detaily

Publikace také obsahuje kontrolní listy jako pomůcku pro dodržování obecných požadavků.

Publikaci je možné si prohlédnout zde.

CENA: 230 Kč (včetně DPH) + poštovné


Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů

Publikace je určena zejména pro přípraváře a projektanty, zabývá se zejména následující problematikou:

 • statika nosné konstrukce (průzkum podkladu, jeho sanace před provedením zateplení)
 • požární bezpečnost ETICS
 • mechanická odolnost ETICS (stupeň odolnosti poškození, zejména od lidské činnosti)
 • vzduchová neprůzvučnost stěny (vliv ETICS je obvykle marginální, ale musí být zohledněn)
 • bezpečnost ETICS (návrh lepení a zejména posouzení únosnosti hmoždinek)
 • výskyt řas na ETICS atd.

Je k dispozici ke stažení autorizovaným osobám, které mají přístup do systému Profesis.