Základní zásady provádění ETICS – 1. Příprava podkladu pro ETICS

V prováděcí normě ČSN 73 2901 a v montážních pokynech výrobců systémů ETICS jsou uvedeny zásady pro přípravu podkladu před zahájením zateplování. Článek objasňuje, proč je důležité tyto zásady dodržet.

Příprava podkladu je první fáze provádění zateplení pomocí ETICS. Přípravě by měl předcházet podrobný průzkum podkladu, což může být v praxi problém, pokud ještě nestojí lešení a není tedy přístupná celá zateplovaná plocha. V případě, že není průzkum proveden v dostatečném rozsahu, je třeba po postavení lešení se průzkumu znovu věnovat a doplnit chybějící informace o reálném stavu zateplované konstrukce.

Každý dům je jiný a má jinou historii, což se na fasádě může projevit

 

Norma ČSN 73 2901 (732901) uvádí metody posouzení podkladu a doporučená opatření. V zásadě se jedná o následující typy problémů, které je třeba řešit:

 

  • Projevy problémů souvisejících se statikou stavby

Pokud jsou nalezeny trhliny indikující problém ve statice stavby, nelze provádět zateplení fasády. Zateplení by zakrylo projevy, ze kterých lze odhalit problém a pokud by se budova nadále deformovala nežádoucím způsobem, došlo by k poruchám i v ETICS. Stejně tak by bylo velkou chybou zakrýt například odhalenou výztuž, která by mohla dále korodovat, pokud by místo nebylo odborně sanováno.

 

  • Zvýšená vlhkost podkladu

Podobně jako v předchozím případě, zde je třeba nejprve vyřešit příčinu vlhnutí stěn, jinak nelze provést zateplení. Jakákoliv další vrstva na fasádě by snižovala rychlost vysychání stěny. To by mohlo vést nejen ke zvýšení vlhkosti zateplené stěny, ale také k negativnímu vlivu na celý ETICS.

 

  • Znečištění podkladu

Znečištění podkladu může mít různý charakter – od mastnoty, přes prach, výkvěty apod. až po biotické znečištění např. řasami nebo mechem. Toto znečištění musí být odstraněno zejména z toho důvodu, že působí jako separátor mezi únosným podkladem a lepicí hmotou. Účinnost opatření je třeba ověřit odtrhovou zkouškou, která ukáže, jestli je přídržnost lepicí hmoty dostatečná.

 

  • Snížená pevnost (soudržnost) samotného podkladu

Sebelepší lepicí hmota nezajistí spolehlivé připevnění, pokud podklad sám o sobě nebude mít dostatečnou soudržnost. Nejedná se pouze o problém vlastního materiálu (například zdegradovaný beton), ale často je problémem stará povrchová úprava nosné konstrukce, která je součástí podkladu. Typickými příklady jsou břízolitová omítka (může velmi různou kvalitu) nebo ochranný nátěr na betonu. Tyto povrchové úpravy nemusí mít zdaleka dostatečnou přídržnost k nosnému materiálu. Takové vrstvy je nutné odstranit, protože lepení na ně není spolehlivé. Nedodržení těchto zásad je zásadní přestupek proti normovému postupu, jedná se zde o bezpečnost.

Staré omítky a nátěry vnášejí nejistotu do spolehlivosti lepení ETICS na stěnu

 

  • Rovinnost podkladu

Jedná se o velmi důležitý parametr (a zároveň často podceňovaný). U ETICS se očekává poměrně vysoká preciznost, co se týče rovinnosti výsledného povrchu a té nelze dosáhnout, pokud je rovinnost podkladu nevyhovující. Nerovnost lze do jisté míry kompenzovat tloušťkou lepicí hmoty, ale možnosti jsou zde omezené. Při nevyhovující rovinnosti podkladu je potřebné jeho vyrovnání vhodnou hmotou. Teprve na vyrovnaný a vyzrálý podklad je možné lepit tepelně izolační desky.

Konkrétní požadavky a všechna doporučená opatření jsou uvedeny v normě ČSN 73 2901. Dobrá příprava podkladu je potřebný základ pro provedení kvalitního zateplení fasády pomocí ETICS.

 

Zpracoval: Ing. Václav Hadrava

Sdílej článek

Publikace

Nejnovější publikace vydané Cechem

 

  • Základy řešení zateplení objektů pro navrhování a provádění ETICS ve smyslu ČSN 730810:2016
  • Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
  • Zateplování rodinných domů – úspora energie a zlepšení životního prostředí
všechny Publikace

Další zajímavé články z rubriky

1 min čtení

Dne 14. listopadu 2023 proběhla v Kongresovém centru členská schůze Cechu. Na této schůzi byla zhodnocena činnost za období 1. – 10. […]

2 min čtení

Cech pro zateplování budov ČR (CZB), profesní organizace sdružující výrobce vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), v září letošního roku oslavil 30. výročí od […]

2 min čtení

Dne 1.9.2023 se v prostorách O2 universum konala konference pořádaná Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou s názvem „Česko na křižovatce – Vize […]

5 min čtení

EAE AWARDS odměňují vynikající projekty s použitím ETICS S cílem zmírnit důsledky změny klimatu, podepsaly země z celého světa v roce 2015 Pařížskou dohodu. Aby se […]