Kvalitativní třída A

Kritéria pro kvalitativní třídu A vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

S cílem dále zvýšit  kvalitativní  úroveň tepelně izolační kontaktních systémů stanovil Cech pro zateplování budov oproti současným běžným evropským požadavkům rozšířené a náročnější požadavky. ETICS a také vybrané součásti, splňující tyto rozšířené a náročnější požadavky, dávají potom větší jistotu pro dosažení předpokládané životnosti. Splnění těchto požadavků  svědčí také o tom, že výrobci ETICS a výrobci součástí věnují otázkám kvality a technické úrovně  značnou pozornost.

Vymezení těchto požadavků je uvedeno v Technických pravidlech CZB – Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních  systémů (ETICS). V současnosti jsou platná osvědčení, vydaná podle Technických pravidel TP CZB 05-2007.

Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A mohou získat jen ty ETICS, které splňují evropské technické požadavky, mohou užívat označení CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek a splňují stanovené požadavky pro tuto kvalitativní  třídu.

Osvědčení se vydává  pro ETICS jako celek a může být  Cechem vydáno také pro  jednotlivé vybrané součásti ETICS – v současné době pro  hmoždinky, tepelně izolační materiály a skleněnou síťovinu.

Stanovené požadavky pro třídu A obsahují kromě požadavků na vlastnosti také požadavky na značení a technickou dokumentaci.

Do kvalitativní třídy  A spadají jen ty ETICS a jejich součásti, které splní všechny výše uvedené požadavky a je pro ně Cechem pro zateplování budov vydáno Osvědčení o splnění požadavků.

V současné době dochází k vydávání nových osvědčení kvalitativní třídy A podle TP-CZB 01-2015. Jednotlivá platná osvědčení jsou uvedena ... Kvalitativní třída A/Osvědčení ETICS.

Logo Kvalitativní třída Aje ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví.